Learning Journey


  Week 1: Build Your Core Motivation
Available in days
days after you enroll
  Week 2: เทคนิคจัดการสิ่งฉุดรั้ง
Available in days
days after you enroll
  Week 3: Validate Your Business Idea
Available in days
days after you enroll
  Week 4: Design Your Business Model
Available in days
days after you enroll
  Week 5: Share Your Business
Available in days
days after you enroll
  Week 6: Building Your Expert Business Online
Available in days
days after you enroll
  Week 8: Scale Your Revenue
Available in days
days after you enroll

Business & Personal Development Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา (โค้ชจุดแข็ง)


แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  


เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล 

 

เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ


 Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator


Certification:


* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level