Self-Work #4 : Negative Thoughts & Limiting Belief Breakthrough

เขียนความคิดลบและความเชื่อหรือคติประจำใจทางด้านซ้ายก่อนเข้า Coaching Session เพื่อเรียนรู้วิธีการ Reframe ความคิดให้เป็นเชิงบวกค่ะ

Download>> Limiting Beliefs Breakthrough Workbook