About Me

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

I’m here to help people re-connect with themselves and go beyond...get clarity, design thriving future and grow; be it in their happier lives, career or business.


Business & Personal Development Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา (โค้ชจุดแข็ง)

แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  


เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล 

 

เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ


 Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator


Certification:


* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level